අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

අපගේ දැක්ම

වසර 2018 ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ඨම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය බවට පත්වීම

 

අපගේ මෙහෙවර

"රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සේවා සැපයීම, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගීත්වයෙන් යුත් කාර්යක්ෂම, තිරසාර හා සැලසුම්ගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුලින් ප්‍රදේශයේ ජන දිවිය නංවාලීම"


නාගොඩ කොට්ඨාශයෙහි ඓතිහාසික සංවර්ධනය

නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කුඩාම පරිපාලන ඒකකය වන ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ 1981 – 1990 දක්වා පහත පරිදි විකාශනය වී ඇත.

 

වර්ෂය                    වසම් ගණන

1981                       17

1990                       53

  • භූගෝලීය පිහිටීම

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යයෙන් පටන් ගෙන නැගෙනහිර මායිම දක්වා නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය පිහිටීමක් පෙන්වයි. මෙම කොට්ඨාශය ගඟබඩ පත්තුව, උතුර යන නමින්ද හැඳින්වෙයි.

නැගෙනහිර දේශාංශක 80 - 140  සිට  80 - 240   අතරද ,

උතුරු අක්ෂාංශ             60 - 80   සිට   60 - 170  අතරද පිහිටා ඇත.

උතුරින් හා වයඹ දෙසින් නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයද, ඊසාන දෙසින් තවලම ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයද,  නැගෙනහිරින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයද, දකුණින් යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයද, නිරිත දෙසින් බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයද, බටහිරින් වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයද මායිම් වේ.

නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 17471 කි. වර්ග කිලෝ මීටර් 174 කි. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ විශාලත්වයෙන් දෙවන ස්ථානය ගන්නා නාගොඩ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාශය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 11% ක් අයත් කරගෙන ඇත.

නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය බද්දේගම සහ හිනිදුම මැතිවරණ කොට්ඨාශ වලට අයත් වේ. නාගොඩ කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 53 න් 37 ක් හිනිදුම මැතිවරණ කොට්ඨාශයට හා 16 ක් බද්දේගම මැතිවරණ කොට්ඨාශයට අයත්ය. 

 

චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපකරණය මගින් කාර්යාලයේ පිිහිටීම

 

ආයතනයේ විකාශනය

1968 ඩඩ්ලි සේනානායක රජයේ ස්වදේශ කටයුතු භාර අමාත්‍ය ගරු ආචාර්ය විජයානන්ද දහනායක මැතිතුමා , හිනිදුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඇම්.එස්. අමරසිරි මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් ප්‍රථම වරට නාගොඩ උප දිසාපති කොට්ඨාශයක් වෙන්කරන ලදී.  එවකට ගාල්ල මහ දිසාපතිව සිටියේ පී.ඒ.ටි.ගුණසිංහ මහතාය.
ඒ අනුව නාගොඩ ගම්සභා කාර්යාලය නාගොඩ මහා විද්‍යාලය ඉදිරිපිට නව ගොඩනැගිල්ලට රැගෙන ගොස් පැරණි ගම්සභා කාර්යාලය පිහිටි ගොඩනැගිල්ලෙහි ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරි කාර්යාලය ආරම්භ කරන ලදී. බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරි , (නාගොඩ) ගගබඩ පත්තුව නව කාර්යාලයේ  වැඩ බලන ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරි වශයෙන් පත්කර කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රධාන ලිපිකරු මහතා ඇතුළුව 5 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතව 1968 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලදී.  ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරි කාර්යාලයට ග්‍රාමසේවා වසම් 14 ඇතුලත් වුයේය.  1968 මාර්තු මාසයේදී ස්ථිර ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරි මහතකු පත්කරන ලදී. ඒ ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරි  බර්ටි ජයසේකර මහතාය. පසුකාලීනව ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරි ,සහකාර ආණ්ඩුවේ එජන්ත සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වශයෙන් පහත පරිදි විකාශනය වි ඇත.

 

නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කල ආයතන ප්‍රධානීන්

 

 

නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

වර්ෂය

01

බර්ටි ජයසේකර මයා

ප්‍රා.ආ.නි.

1968 -1970.11.30

02

ජිනදාස අබේවික්‍රම මයා

ප්‍රා.ආ.නි.

1971.12.01 - 1976.12.31

03

එච්.එල්.අමරසේකර මයා

ස.ආ.ඒ.

1977.01.01 - 1979.07.31

04

එන්.කේ. හෙට්ටිආරච්චි මයා

ස.ආ.ඒ.

1979.08.01 - 1985.02.28

05

එච්.කේ. කිර්තිරත්න මයා

ස.ආ.ඒ.

1985.03.01 - 1986.09.01

06

ඒ.කේ.සිරිසේන මයා

ස.ආ.ඒ.

1986.09.02 - 1992.01.15

07

කේ. සමරසිංහ මයා

ස.ආ.ඒ.

1992.01.16 - 1996.11.18

08

ඒ.ජී.එල්. චන්ද්‍රසිංහ මයා

ප්‍රා.ලේ.

1997.01.01 - 2003.11.20

09

ග.හේ. පියදාස මයා

ප්‍රා.ලේ.

2004.10.18 - 2007.07.21

10

මාලනී ලොකුපෝතාගම මිය

ප්‍රා.ලේ.

2007.07.22 - 2008.01.09

11

කේ.යු.චන්ද්‍රලාල් මයා

ප්‍රා.ලේ.

2008.01.10 - 2010.11.21

12

ලලින්ද ගමගේ මයා

ප්‍රා.ලේ.

2010.12.01 - 2013.09.10

13

ඩබ්.එස්. සත්‍යානන්ද මයා

ප්‍රා. ලේ.

2013.09.25 - 2014.05.25

14

එස්. ත්‍රිමාන්න මයා

ප්‍රා.ලේ.

2014.05.26 - 2006.04.06

15

ධම්මික රාජපක්ෂ මහතා

ප්‍රා.ලේ.

2016.04.07 - 2016.08.13

ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ දුරකථන නාමාවලිය

 

 

අනු අංකය

වසම

 ඡායාරූපය 

නම

දුරකථන අංකය

1

194 උඩවැලිවිටිය

U.G. Apsara Chathurani

 

    යු.ජී අප්සරා චතුරාණි

072-4278926

2

194 ඒ උඩවැලිවිටිතලාව

K.G.U. Saman Kumari 2

 

    කේ.ජී උදේනි සමන් කුමාරි

072-8555899

3

194 බී උඩවැලිවිටිය බටහිර

A.P.K. Kodithuwakku 2

 

    ඒ.පි.කේ කොඩිතුවක්කු

077-7926283

4

194 සී උඩවැලිවිටිතලාව නැ.

K.V. Nilanthi 2

 

    කේ.වි නිලන්ති

075-7958865

5

209 යටලමත්ත

U.G.A. Rohana

 

    යූ.ජී.ඒ රෝහණ

071-0426516

6

209 ඒ යටලමත්ත නැ.

Sarojani Prasadika

 

    ජේ.පී සරෝජනි ප්‍රසාදිකා

077-2043075

7

209 බී යටලමත්ත බටහිර

E.W. Pushpa kanthi 2

 

    ඊ.ඩබ් පුෂ්පා කාන්ති

077-3373965

8

210 උඩලමත්ත උතුර

Manjula Ruwan 1

 

    එම්.එච්.ජි මංජුල රුවන්

078-3876271   071-9838358

9

210 ඒ ගෝණදෙණිය

R. Nayani Sureshika

 

    ආර්. නයනි සුරේෂිකා

071-7203044

10

210 බී උඩලමත්ත දකුණ

thushari priyanga

 

    තුෂාරි ප්‍රියංගා

077-1861520

11

210 සී උඩලමත්ත නැ.

Nuwanthika Namali

 

    නුවන්තිකා නාමලි

077-8991111

12

210 ඩී හගරන්වල

U.G. kasun Rajeewa 2

 

    යූ.ජී කසුන් රජීව

077-7742816

13

210 ඊ ගෝණදෙණිය දකුණ

K.W. padmini Pieris

 

    කේ.ඩබ් පද්මිණි පීරිස්

071-1732647

14

211 උනන්විටිය

U.K. Samantha

 

    යූ.කේ සමන්ත

077-6659003

15

211 ඒ බුදපනාගම

tenika priyadarshani

 

    පී.කේ ටෙනිකා ප්‍රියදර්ශනි

077-6645681

16

211 බී උනන්විටිය නැ.

Nilanjani Malkanthi

 

    නිලංජනි මල්කාන්ති

077-7284734

17

212කැප්පිටියාගොඩ දකුණ

nuwani shiwanthika

 

   එන්.කේ එම් නුවනි ශිවන්තිකා

071-8352191

18

212 ඒ කැප්පිටියාගොඩ උතුර

sanjaya sampath kumara

 

    සංජය සම්පත් කුමාර

071-2834201

19

213 පරණ තානායම්ගොඩ

dulani manori

 

    දුලානි මනෝහාරි

077-8563291

20

213 ඒ පරණ තානායම්ගොඩ පහළ

Thushara lalani Masachchi

 

    තුෂාරා ලාලනී මාසාච්චි

077-1986593

21

213 බී පරණතානායම්ගොඩ මධ්‍යම

D.P.K. Wanniarachchi

 

    ඩී.පී.කේ වන්නිආරච්චි

072-4718801

22

214 අලුත්තානායම්ගොඩ ඉහළ

K.A. Sampath Priyantha

 

    කේ.ඒ සම්පත් ප්‍රියන්ත

077-2321196

23

214 ඒ මලාමුර

N.T.P.G. Sirimalee Padmalatha

 

    එම්.ජී සිරිමලි පද්මලතා

077-1679044

24

214 බී කැටගොඩ දකුණ

Theja ilani Kankanamge

 

    තේජා දිලානි කංකානම්ගේ

075-7842784

25

214 සී අලුත් ඉහළ දකුණ

Nimesha Subasinghe Kooragoda

 

    නිමේෂා සුභසිංහ කූරගොඩ

077-9858473

26

214 ඩී මාරකන්ද

Nilanga

 

    ඊ.එම්.ටී නිලංග

077-1819481

27

214 ඊ කැටගොඩ උතුර

J.U. Rukma

 

    යූ.ජි රුක්මා තරංගනී

077-3704776

28

215 අලුත්තානායම්ගොඩ පහළ

P.K. Indika Roshini

 

    පී.කේ ඉන්දිකා රෝෂිණි

072-2519496

29

215 ඒ මාපලගම

R.P.K. Damayanthi 1

 

    ආර්.පී.කේ දමයන්ති

0766759899

30

215 බී අලුත් පහළ බටහිර

dammika Jayasinghe

 

    ධම්මිකා ජයසිංහ

072-6438470

31

215 සී තල්ගස්වල

chamila malkanthi

 

    චමිලා මල්කාන්ති

077-9360897

32

216 නාගොඩ

K.G. yasanga Maheshani

 

    කේ.ජී යසංගා මහේෂණි

0716063291

33

216 ඒ නාගොඩ ඉහළ

Dilani lakshanthi

 

    දිලානි ලක්ෂාන්ති

077-3123901

34

216 බී කුරුපනාව

M.R. Dammika

 

    එම්.ආර්. ධම්මික

072-8260712

35

217 ගෝණලගොඩ

niluka deepani

 

    කේ.ඒ නිලුකා දීපානි

071-6011460

36

217 ඒ ගම්මැද්දෙගොඩ

Nilanka Sudarshani

 

    ජී.එල් නිලංකා සුදර්ශණි

071-1499401

37

217 බී ගෝණලගොඩ නැ.

P.W.G.G. Anuradha

 

    පී.ඩබ්.ජී.ජී අනුරාධා

077-1312960

38

217 සී ගම්මැද්දේගොඩ දකුණ

Thanuja Badrani Godagama

 

    තනුජා භද්‍රානි ගොඩගම

077-4401116

39

218 උඩුගම බටහිර

noyel vijitha

 

    නොයෙල් විජිත

077-9468766

40

218 ඒ උඩුගම දකුණ

Nirosha Wijewickrama

 

    නිරෝෂා විජේවික්‍රම

077-8083670

41

218 බී උඩුගම

Rupa S. Wanigarathna

 

    රූපා වනිගරත්න

077-9915067

42

218 සී උක්ඕවිට උතුර

M.K.G. Ruwani

 

    එම්.කේ.ජී  රුවිනි

077-0504624

43

218 ඩී උක්ඕවිට

R.G. Indrani Manel

 

    ආර්.ජී ඉන්ද්‍රානි මානෙල්

077-3636850

44

219 උඩුගම නැ.

K.G. Nisansala priyadarshani

 

    කේ.ජී නිසංසලා ප්‍රියදර්ශණි

077-3127772

45

219 ඒ හෝමදොල

nalika sandamali

 

    නාලිකා සඳමාලි ජයවර්ධන

077-3477866

46

219 බී උඩුගම මධ්‍යම

P.V. Kelum Sudarshana

 

     පී.වී කැළුම් සුදර්ශණ

077-4250979

47

219 සී උඩුගම උතුර

Anurudda K. Elson

 

     අනුරුද්ද කේ. එල්සන්

077-8479353

48

219 ඩී අලුත්වත්ත

Savithra

 

    පී.එච් සවිත්‍රා කුමුදුනි

071-3995778

49

222 ඌරල උතුර

sujeewa priyanthi

 

    සුජීවා ප්‍රියන්ති

071-3277280

50

222 ඒ ඌරල දකුණ

jeewa hansamali vithanage

 

    ජීවා හංසමාලි විතානගේ

077-4378187

51

222 බී ඌරල මධ්‍යම

tHALATHA DAMAYANTHI 1

 

    තලතා දමයන්ති හේවාවිතාන

077-1315222

52

222 සී ඌරල පහළ

D.M.Renuka

 

     ඩී.එම් රේණුකා

071-2446601

53

222ඩී ඌරල නැගෙනහිර

Muditha Vidanapathirana

 

    මුදිතා විදානපතිරණ

077-4965769

Scroll To Top